พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง

เศียรเทวดา

22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

เศียรเทวดา

22 พฤษภาคม 2562

ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม

ยังไม่พบข้อมูลชื่อเรียก

22 พฤษภาคม 2562

โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

แผ่นอิฐสลักภาพสตรีถือแส้

21 พฤษภาคม 2562

แผ่นอิฐสลักภาพสตรีถือแส้ ศิลปะทวารวดี

เศียรพระพุทธรูป ดินเผา

21 พฤษภาคม 2562

เศียรพระพุทธรูป ดินเผา ศิลปะหริภุญไชย

เศียรพระพุทธรูป ดินเผา

16 พฤษภาคม 2562

เศียรพระพุทธรูป ดินเผา ศิลปะหริภุญไชย