Muse Shake

ตอนที่ 11 Muse Mobile จ.เพชรบุรี

7 มิถุนายน 2559

ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 10 ค้าของป่า Part 3

7 มิถุนายน 2559

ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 9 ค้าของป่า Part 2

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 13 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6


ตอนที่ 8 ค้าของป่า Part 1

27 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 8 มิถุนายน 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 7 อย่าลืมฉัน Part 2

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 6 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 6 อย่าลืมฉัน Part 1

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 22 มิถุนายน 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6


ตอนที่ 5 แมลง

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 29 มิถุนายน 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 4 มองใหม่ด้ายไหม Part 4

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 18 พฤษภาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 3 มองใหม่ด้ายไหม Part 3

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 18 พฤษภาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6