1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. “ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ” สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์”

05


มิ.ย. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

2

ก.ย.

“ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ” สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์”

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การดูรักษาและการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษานอกระบบในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน เมื่อมีการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขึ้นแล้ว จำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มีความมั่นคงและสามารถดำรงอยู่อย่างถาวรและยั่งยืน

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มีหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สพร. รวม 30 ท่าน โดยมี อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นวิทยากร บรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการ

 

โดยเป้าหมายหลักของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาวัตถุและการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีเนื้อหาในการอบรมแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ สาเหตุการเสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ์, การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, การควบคุมแสงสว่าง, การป้องกันแมลงและเชื้อรา, เทคนิคการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุในการจัดแสดง ในส่วนของเชิงปฏิบัติ จะจัดขึ้นในวันที่สองด้วยการฝึกจัดทำหุ่น, ฝึกการเม้าท์รูป และฝึกการทำแท่น ฐาน เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจฟังบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์” โดยห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สามารถรับชมเทปบันทึกภาพได้ทางเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม YouTube Channel เร็วๆ นี้