1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ราชบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ราชบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนวรเดช หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี

: 0-3232-7153

0-3232-7235

http://www.thailandmuseum.com/ratchaburi.htm

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท,เด็กไม่เสียค่าเข้าชม *หมายเหตุ : จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

ประวัติความเป็นมา

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2502 มีการจัดนิทรรศการแบ่งเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีเป็นห้องต่างๆจำนวน 12 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 ธรณีวิทยา ห้องที่ 2 ก่อนประวัติศาสตร์ ห้องที่ 3 ทวารวดี ห้องที่ 4 ลพบุรี ห้องที่ 5 อยุธยา ห้องที่ 6 รัตนโกสินทร์ ห้องที่ 7 ราชบุรีวันนี้ ห้องที่ 8 วัฒนธรรมพื้นบ้าน ห้องที่ 9 โอ่งมังกร ห้องที่ 10 กีฬา ห้องที่ 11 – 12 บุคคลสำคัญของราชบุรี นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติบุคคลสำคัญในจังหวัดราชบุรี ประวัติปละวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ของจังหวัดราชบุรี ฯลฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แบบพิพิธภัณฑ์เมือง เล่าเรื่องราวโบราณคดีประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติสาสตร์จนถึงปัจจุบัน อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ 8 กลุ่มในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ชาวไทยพื้นเมืองภาคกลาง ลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวเวียง กระเหรี่ยง ชาวจีน เขมรลาวเดิม เป็นต้น

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

วัตถุจัดแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เศียรพระพุทธรูป – ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 กว้าง 40 เซติเมตร สูง 62 เซนติเมตร หนา 45 เซนติเมตร ทำจากหินทรายพบที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ กว้าง 50 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร อายุ 3,000 – 2,000 ปี พบที่แห่งโบราณคดีโคกพลับ ตำบลโคกพลับ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เทวรูปพระอิศวร – ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 กว้าง 70 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร หนา 20 เซนติเมตร ทำจากหินทราย พบที่วัดเขาเหลือ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใบเสมา – ศิลปะอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 กว้าง 48 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร หนา 17 เซนติเมตร ทำจากหินทรายพบในบริเวณจังหวัดราชบุรี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี – ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18 กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร หนา 35 เซนติเมตร ทำจากหินทราย พบที่บริเวณโบราณสถานจอมปราสาท เมืองโบราณโกสินารายณ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

1. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี – ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18 กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร หนา 35 เซนติเมตร ทำจากหินทราย พบที่บริเวณโบราณสถานจอมปราสาท เมืองโบราณโกสินารายณ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 2.อาทิ เศียรพระพุทธรูป – ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 กว้าง 40 เซติเมตร สูง 62 เซนติเมตร หนา 45 เซนติเมตร ทำจากหินทรายพบที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล