สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออก   >  
  6. ชลบุรี   >  
  7. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

169 ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131

0-3839-1671-3

0-3839-1674

www.bims.buu.ac.th

วันและเวลาทำการ

อังคาร - ศุกร์

08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

คนไทย เด็ก 15 บาท,ผู้ใหญ่ 30 บาท, นักเรียน 10 บาท/ชาวต่างชาติ เด็ก 50 บาท,ผู้ใหญ่ 100 บาท

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนเดิม) เพียง 2 – 3 คน และคณะนิสิตอีกจำนวนหนึ่ง โดย ดร.บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าว พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2513 และในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม พิพิธภัณฑ์สัตว์ และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัด และไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรงเพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์ และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิมทางมหาวิทยาลัยโดยการนำของ ดร.ทวี หอมชง และคณะได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นมูลค่า 230 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2524 ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2525 การก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีพิธีมอบให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2526 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีหน่วยงานภายในทั้งหมด 7 ฝ่าย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการงานบริหาร 1 ฝ่าย งานด้านวิจัย 2 ฝ่าย และงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และฝ่ายบริการวิชาการ จากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดทำโครงการเพื่อยกฐานะเป็นสถาบัน และได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่พบในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอน สาหร่ายทะเล ฟองน้ำ ปะการัง เม่นทะเล และหอยชนิดต่างๆ จนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับทะเลยุคดึกดำบรรพ์ เรือประมงทะเลของไทยและโบราณคดีใต้น้ำ ในส่วนนี้ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลมากยิ่งขึ้น 2. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เป็นส่วนที่รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลที่มีชีวิตนานาชนิดมาจัดแสดงไว้ในตู้ขนาดต่างๆที่มีความจุน้ำตั้งแต่ 1/2 ตันถึง 200 ตัน จำนวนทั้งหมด 43 ตู้ รวมทั้งบ่อเลี้ยงนอกตัวอาคาร 1 บ่อ โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลที่พบตั้งแต่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง ปลาทะเลสวยงาม ปลาทะเลเศรษฐกิจ ปลาทะเลรูปร่างแปลกและมีพิษ และปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่ ในส่วนนี้ผู้เข้าชมสามารถศึกษาและสัมผัสธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด 3. ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า และทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษของนิสิต นักศึกษา ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล แบ่งออกเป็น 4 หน่วยวิจัย คือ 1. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล 2. หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3. หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 4. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

วัตถุจัดแสดง

จัดแสดงตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่พบในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลนานาชนิดมาจัดแสดงไว้ในตู้ขนาดต่างๆ

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. มีแผ่นพับ 2. จุลสาร 3. มีการประชาสัมพันธ์ จากรายการโทรทัศน์ 4. มี CD แนะนำสถาบันและให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช 2. ศูนย์ศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ดร. เสาวภา สวัสดิ์พีระ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล