สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนรอบบึง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

0-4327-1173

0-4327-1173

http://www.kkmuni.org/hong-title.htm

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

09:00 - 17:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3. บุคคลทั่วไป 4. นักท่องเที่ยวในประเทศ

ค่าเข้าชม

เด็ก 10 บาท,ผู้ใหญ่ 20 บาท ,ชาวต่างชาติ 90 บาท *หมายเหตุ : ยกเว้น ค่าเข้าชมเป็นพิเศษในกรณีทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อขอยกเว้นค่าเข้าชม โดยจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วันหรือสามารถนำหนังสือมาที่โฮงมูนมัง ในกรณีที่หน่วยงานขอเข้าชมไม่สะดวกที่จะส่งหนังสือมาล่วงหน้า

ประวัติความเป็นมา

โฮงมูนมังเมือง หุ่นขี้ผึ้งพระสงฆ์บนอาสน์ใต้พญานาคไม้ตัวเขื่องที่ใช้เป็นรางสำหรับสรงน้ำพระในพิธีฮดทรงต้นแบบรางสรงน้ำใช้ในประเพณีสงกรานต์ของชาวขอนแก่น โมเดลจำลองพิธีทำขวัญข้าวหรือ แรกนาขวัญเป็นแนวคิดแปลงทดลองปลูกพืชของคนยุคนี้ หรือพิธีผูกเสี่ยว อุบายในการสานรักสามัคคีของชาวอีสาน เป็นหนึ่งในหลากประเพณีและพิธีกรรมที่ล้วนสะท้อนรากเหง้าความคิดที่เป็นกศโลบายที่ควรค่าแก่การสืบสานตำนานในอดีตที่เล่า ผ่านข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมอันสะท้อนภูมิปัญญาพื้นถิ่นของคนเมืองขอนแก่นใน ‘โฮงมูนมัง’ คำว่า ‘โฮงมูนมัง’ เป็นภาษาอีสานแยกออกเป็น 2 คำ คือ ‘โฮง’ หมายถึง ห้องโถงหรือหอที่มีขนาดกว้างใหญ่และ ‘มูนมัง’ หมายถึง ทรัพย์สมบัติ, มรดก ‘โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น’ จึงมีความหมายว่า ห้องที่เก็บรวยรวมทรัพย์สมบัติ ในที่นี้หมายถึงหอเก็บสมบัติ ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวที่มาของเมืองขอนแก่น สิ่งส่องสะท้อนให้ผู้คนได้สัมผัสถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม และความเจริญรุ่งเรืองมาตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยยังคงปรากฏหลักฐาน เช่น ชุมชนโบราณที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย คือเมืองโบราณดง เมืองแอม, การขุดพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี นอกจากนี้ ขอนแก่นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งภาคอีสานที่เป็นศูนย์กกลางของความเจริญในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง ส่วนราชการ การพาณิชย์ การขนส่งและบริการ รวมถึงมีความพร้อมทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานอีกมากมาย โดยที่สำคัญชาวขอนแก่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ยึดปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน รู้หรือไม่ เมืองขอนแก่น เป็นเมืองที่ประวัติความเป็นมายาวนาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏว่า สมัย พ.ศ. 2340 มีกลุ่มคนประมาณ 330 คนนำโดยท้าวเพียเมืองแพน อพยพมาจากบ้านชีโล้นแขวงเมืองสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด) มาเลือกชัยภูมิบ้านบึงบอน (บ้านเมืองเก่า อำเภอเมืองของแก่น) เป็นที่ตั้งชุมชนใหญ่ โดยขออนุญาตและขอยกเป็นเมืองขอนแก่นจากพระยานครราชสีมา ซึ่งมีใบบอกไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระบรมราชโองการยกฐานะบ้านบึงบอนเป็นเมืองขอนแก่นเมื่อ พ.ศ. 2340 ตั้งท้าวศักดิ์ ซึ่งเป็นท้าวเพีย เมืองแพนเป็นเจ้าเมืองคนแรก ห้ามว่า ‘พระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดี’ ชื่อ ขอนแก่นอาจจะมาจากคำว่า ‘ขามแก่น’ ซึ่งมีพระธาตุขามแก่นอยู่ในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกเฉียง ประมาณ 26 กิโลเมตร ท้าวเพียเมืองแพน จึงได้นำชื่อ ‘ขามแก่น’ นั้นมาเป็นมงคลนามตั้งชื่อเมืองว่า ‘ขอนแก่น’

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภายในโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ส่วนนิทรรศการ และห้องจำหน่ายของที่ระลึก สำหรับนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แนะนำเมืองขอนแก่น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของชื่อขอนแก่น, การขุดพบซากโครงกระดูกไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย และเมืองดงเมืองแอม ชุมชนโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมโบราณ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัดจุดกำเนิดของขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อด้านต่างๆของคนในชุมชน ,รูปจำลองทับหลังสลักภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่กู่เปือยน้อย ,รูปจำลองฮดสรง ,รูปจำลองวัฒนธรรมชาวขอนแก่น ,รูปจำลองการบำบัดรักษาผู้ป่วยแบบพื้นบ้าน และแบบจำลองพระธาตุขามแก่น ส่วนที่ 3 การตั้งเมือง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการอพยพโยกย้ายหาพื้นที่เพื่อตั้งถิ่นฐาน 7 ครั้ง ,ประวัติของผู้มีบทบาทสำคัญในการตั้งเมือง ,เสาหลักเมือง และเจ้าเมืองขอนแก่น ส่วนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพชีวิตและบ้านเมืองของขอนแก่น ส่วนที่ 5 ขอนแก่นวันนี้ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ,ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น ,บุคคลากรที่มีชื่อเสียงของขอนแก่น

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน, เครื่องแต่งกายและผ้าทอ, เครื่องไม้, เครื่องดนตรี, เครื่องจักสาน, เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ์) ,ภาพถ่าย,สิ่งของจำลอง/ทำเทียม

การจัดเก็บ

ปัจจุบันมีวัตถุลงทะเบียนแล้วร้อยละ 40

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นาย ภานุพันธ์ พันธ์ราช (ผู้จัดการโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น) สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล