สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

21


ก.ย. 2563


กิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

08-17

ก.ย.-ก.ย.

OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017 "Knowledge Cities : New Lives, New Opportunities"

Museum Data Network

แกลเลอรี

WHEN

8 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เป็นองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ อีกทั้งยังมีบทบาทในการประสานงานบูรณาการเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการให้บริการความรู้ในระดับสากล

OKMD เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสมัยใหม่ที่เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสมัยใหม่ เป็นพื้นที่ในการแสดงออก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนในหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้แห่งใหม่ของคนไทย และเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับแหล่งเรียนรู้ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

OKMD จึงกำหนดจัดงานสัมมนา OKMD KNOWLEDGE FORUM 2017: “เมือง คิด ใหม่” Knowledge Cities: New Lives, New Opportunities เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองแห่งความรู้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาเมืองแห่งความรู้ต่อไป    

New Lives, New Opportunities ชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ การให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่คน เป็นการให้โอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต (ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม)  การสร้างเมืองแห่งความรู้ ที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อม (ทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ (แหล่งเรียนรู้) นโยบายที่เอื้อต่อเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น และการสนับสนุนของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ) ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ เป็นการให้ชีวิตใหม่และโอกาสใหม่แก่คนไทย รวมถึงภาคธุรกิจและสังคมด้วย

กิจกรรมภายในงาน 

เวทีเสวนา “Knowledge City: Ecosystem and Empowerment” (องค์ประกอบและโอกาสในเมืองแห่งความรู้) “Knowledge Cities: Implications for Thailand (เมืองแห่งความรู้ในบริบทของไทย) และ“Knowledge City Strategy and Implementation” (การขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งความรู้) จะได้พบกับวิทยากรมากมายทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองแห่งความรู้จากทั่วทุกมุมโลก ผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ นักวางแผนเมือง รวมทั้งนักคิด นักพัฒนานวัตกรรม และผู้ร่วมอุดมการณ์ที่มีความต้องการเห็นเมืองแห่งความรู้ในแบบฉบับของไทยเรา เช่น

  • Jong-Sung Hwang, Lead Researcher-Smart Cities & Government 3.0, National Information Agency, Korea
  • Marie Østergård, Director, Aarhus Public Libraries, Denmark
  • Jackie Watts, Chair, Knowledge City, City of Melbourne, Australia
  • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ President and Chief Executive Officer, Quality House Plc.
  • คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, SCG Building Materials
  • คุณจูน เซคิโน Design Director, Junsekino Architect and Design Co., Ltd.
  • คุณรวิศ หาญอุตสาหะ Managing Director, Srichand United Dispensary Co., Ltd.

รวมทั้งนิทรรศการต้นแบบเมืองแห่งความรู้ และบทเรียนและแนวทางปฏิบัติต่างๆ สำหรับประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.okmd.or.th/knowledgecities 

 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 12:00 - 17:00 น.

ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

ลงทะเบียนได้ที่ : www.goo.gl/forms/FjeMfVHP4nssCyBX2