ประเภทเครื่องปั้นดินเผา

อ่างทอง

จำนวน 4 แห่ง

หมู่บ้านทำกลองเอกราช ภูมิปัญญาไทย

2016-01-02 18:24:31

ตำบลเอกราชเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้าน ลิเก และวงปี่พาทย์มอญ ดังนั้นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้ จึงผูกพันอยู่กับดนตรีไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา คุณตาเพิ่ม ภู่ประดิษฐ์ มืออาชีพในการทำวงปี่พาทย์มอญ และมีความสามารถพิเศษในงานฝีมือทางช่าง ได้คิดที่จะประดิษฐ์กลองขึ้น และปรากฏว่ากลองที่ประดิษฐ์นั้นใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงมาก จนเป็นที่เลื่องลือในหมู่แวดวงคนปี่พาทย์ คุณตาเพิ่มจึงได้สอนให้ลูกศิษย์ซึ่งอยู่วงปี่พาทย์มอญของตนทำกลองไว้ใช้เอง และเมื่อคุณตาเพิ่มเสียชีวิตลง วงปี่พาทย์ก็หยุดชะงัก แต่การทำกลองยังมีมาจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านนี้จึงเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของกลองวิธีการ ทำกลอง ตลอดจนพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ของชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิด

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ บ้านยางทอง

2016-01-02 18:32:34

พิพิธภัณฑ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2539 – 2540 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งชาวบ้านบางเจ้าฉ่า ส่วนใหญ่ทำงานจักสานเป็นหลัก และได้รับผลกระทบไปด้วย จึงมีการปรับแนวคิดเพื่อพึ่งตนเองและดึงความสนใจภายนอกมาสู่ชุมชนด้วยการนำงานจักสาน ซึ่งมีเพียงกระบุง ตะกร้า และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มาตั้งกลุ่มกัน พร้อมค่อยๆ ปรับวิธีคิดใหม่ให้มีความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ และต่อยอดไปในเรื่องภูมิปัญญา ด้านจักสาน จนสามารถทำเป็นสินค้าโอท็อป รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร จัดตั้งโฮมสเตย์อย่างเป็นทางการมีกิจกรรม ‘รถอีแต๋นทัวร์’ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำน้อย ชิมผลไม้ตามฤดูกาล ชิมวิธีการผลิตเครื่องใช้ไม้ไผ่ รวมถึงท่องเที่ยวในแหล่งใกล้เคียง นับว่าที่นี่เป็นการต่อยอดสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานการใช้ไม้ไผ่ตั้งแต่สมัยโบราณ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย ตลอดจนเครื่องมือทำมาหากินต่างๆ ของชาวบ้านบางเจ้าฉ่า

ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

2016-01-02 18:38:59

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุสิ่งของ และข้อมูลทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญของชาติไทยอันยาวนาน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชน ในการตระหนักถึงคุณค่าและพร้อมใจกันสืบสานมรดกไทยสืบไป โดยมีการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญา โดยพื้นที่ด้านหนึ่งจัดจำลองบรรยากาศของครัวบนเรือนไทยสมัยก่อน และมีการจัดแสดงวัตถุตามหมวดหมู่ เช่น หัวโขน เครื่องมือสื่อสาร และภาพถ่าย ส่วนด้านในจัดจำลองบรรยากาศในห้องนอนสมัยอดีตไว้


ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

2016-01-02 18:44:11

เมื่อประมาณปี 2518 ได้เกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดอ่างทอง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงเสด็จมาเยี่ยม และทรงมีพระราชดำริว่าชาวบ้านน่าจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง มาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้แก่ราษฎรตำบลบางเสด็จ ครั้งแรกมีผู้มารับการฝึกอบรม 150 คน ฝึกสอนได้ 3 เดือน ก็จัดให้มีพิธี ไหว้ครู โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีไว้ครู ปัจจุบันราษฎรตำบลบางเสด็จสามารถปั้นตุ๊กตาชาววังเป็นอาชีพเสริม และเป็นโครงการพระราชประสงค์ในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ศูนย์แห่งนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงประวัติและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววัง การเสด็จเยี่ยมของพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมแสดงตุ๊กตามากมายที่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านภาคกลาง เช่น การเล่นดนตรี กีฬา และการละเล่นต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีด้วย