อุทัยธานี

จำนวน 1 แห่ง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

2016-01-10 10:43:46

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นบ้านไม้โบราณสีเขียวอ่อน 2 ชั้น เดิมแล้วอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ อาคารเก่าของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และมีอายุกว่า 80 ปีมาแล้ว เริ่มต้นสำรวจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จากห้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองอุทัยธานีในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ จะได้เห็นโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านหลุมเข้าด้วย และยังมีภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก ขวานหินขัด ลูกปัดหินสี จากหลักฐานที่พบทำให้เชื่อว่า อุทัยธานีเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้นก็คือห้องอุทัยธานีในอดีต มีภาพถ่ายสถานที่ และบุคคลสำคัญในอดีตของจังหวัดอุทัยธานี เช่น ภาพมณฑปเขาสะแกกรัง เมื่อครั้งถูกไฟไหม้ ภาพถ่ายสภาพเมืองอุทัยธานีในอดีต แล้วก็ยังมีนิทรรศการผ้าทอเมืองอุทัยฯ จัดแสดง กี่ทอผ้าโบราณอายุกว่า 100 ปี ตัวอย่างผ้าทอลวดลายต่างๆ จากบ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน และอำเภอบ้านไร่ ซึ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างดี ถัดไปเป็นห้องวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ที่มีการจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ และอาวุธโบราณ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ เช่น เครื่องโทรพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยรุ่นแรกที่มีในสยาม เครื่องเล่นจานเสียง รวมทั้งห้องอาชีพของชาวอุทัยธานี เช่น การทำนา เนื่องจากพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ฝนตกชุกในฤดูฝน มีแม่น้ำลำคลอง ไหลผ่านหลายสาย เหมาะแก่การทำนา ซึ่งเราจะได้เห็นแบบจำลองไร่นาสวนผสม และเครื่องไม้ เครื่องมือในการทำนา การเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ดำเนินอยู่จนปัจจุบัน โดยเฉพาะภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวอุทัยธานีในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังไว้ใต้แพที่พักอาศัย ซึ่งปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาแรด ที่สืบทอดกันมานับร้อยปี ที่ยังเห็นได้อยู่ปัจจุบัน และจากการเลี้ยงแบบนี้ ทำให้เนื้อปลามีรสชาติอร่อยมากขึ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายของจังหวัดอุทัยธานี ต่อมาก็จะเป็นการแสดงเครื่องจักสาน โดยเฉพาะชาวบ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันทำจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระบุง กระด้ง ตะกร้า ตะแกรง ออกแบบรูปทรง ลวดลายสวยงาม มีทั้งลายธรรมดาและยกดอกพิกุลฝีมือละเอียดประณีต จึงนับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ผ้าทอเมืองอุทัยฯ แล้วก็ยังการจัดแสดงวิธีการทำผ้ามัดหมี่ การย้อม และลายผ้าต่าง ๆ ของบ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน และผ้าทอบ้านไร่ ซึ่งอุทัยธานีมีผ้าทอที่มีคุณภาพทนทาน ลวดลายสวยงาม ไม่เป็นรองจังหวัดอื่น และราคาไม่แพง สุดท้ายคือ ห้องอนุรักษ์ป่าไม้ เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ห้องนี้จึงจัดแสดงป่าจำลองมรดกโลกห้วยขาแข็ง ในรูปแบบของตู้สามมิติ ทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดแสดงประวัติและผลงานคุณสืบนาคะเสถียร ผู้สละชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า เพื่อให้ผู้ชมได้มีความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้ที่เป็นมรดกโลกมากยิ่งขึ้น