สุโขทัย

จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

2016-01-03 00:33:49

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทานพระองค์มาทรงประกอบพิธเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2531 และคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโลก (UNESCO) ก็ได้ประกาศให้อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นมรดกโลก ลำดับที่ 574 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ด้วยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณเป็นประจักษ์พยานสำคัญของความรุ่งเรืองในอดีต แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศ และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานที่ให้บริการทางการศึกษาแห่งเยาวชนและผู้สนใจ โดยมีการจัดแสดงประวัติและวัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย และโบราณสถานต่างๆ ทั่วบริเวณอุทยานฯ มาที่นี่ต้องดู! โบราณสถานที่สำคัญ ทั้งวัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดชนะสงคราม วัดสรศักดิ์ วัดตระพังทอง รวมถึงหอพระพุทธสิริมารวิชัย ซึ่งคงความเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยไว้อย่างสมบูรณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

2016-01-03 00:42:27

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศให้ ‘พิพิธภัณฑ์วัดราชธานี’ เป็นสาขาแหน่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งบาติของกรมศิลปากร เนื่องจากเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งพระครูวินิจฉัยพุทธบัญญัติได้เก็บรวมรวบไว้และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดราชธานีขึ้น แต่เมื่อได้มีการดำเนินการสำรวจขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานเมืองโบราณสุโขทัย และพบโบราณวัตถุจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นเมื่อปี 2503 พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ จำนวน 1,932 รายการ มาเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติแห่งนี้ โดยมีชีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย’ มีนโยบายสำคัญในการจัดเก็บ รวบรวม ดูแลรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป มาที่นี่ต้องดู! พระพุทธรูปสำริดปางลีลา ศิลปะสมัยสุโขทัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 และพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคพุทธศตวรรษที่ 19 รวมถึงพระพุทธบาทสี่รอย ศิลปะสมัยสุโขทัย ทำจากศิลามีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นวัตถุสำคัญของพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

2016-01-03 00:49:40

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระสวรรควรนายก (ทองคำ จิตรธร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม (วัดกลาง) และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ได้สะสมไว้เป็นคุณสมบัติของชาติ โดยขอให้กรมศิลปากรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นไว้ภายในวัดสวรรคาราม ดังนั้นในปี 2524 กรมศิลปากรจึงได้นำโบราณวัตถุจากวัดสวรรคารามมาจัดแสดงรวมทั้งได้เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งของจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง และโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบในบริเวณเมืองศรีสัชนาลัย เครื่องถ้วยสังคโลกที่กรมศิลปกากรได้จากแหล่งเรืออับปางบริเวณอ่าวสัตหีบใกล้เกาะคราม และโบราณวัตถุที่ประชาชนมอบให้ มาจัดแสดงไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่สืบเนื่องกันมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527 และตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระสวรรควรนายก ผู้อุทิศโบราณศิลปวัตถุไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ มาที่นี่ต้องดู! พระพุทธรูปลีลา ศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 และเครื่องด้วยเคลือบสีน้ำตาลศิลปะสุโขทัย สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 ซึ่งพบที่เตาเผาเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


ศูนย์อนุรักษ์และศึกษา เตาเผาสังคโลก หมายเลข 61

2016-01-03 00:57:34

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาเผาเตาสังคโลกหมายเลข 61 นี้ มีการขุดค้นทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการช่วงต้นของเตาเผาสังคโลก ที่มีอายุเก่าที่สุดเท่าที่เคยมีการขุดพบมา โดยมีลักษณะเป็นตาประทุนใต้ดิน แบบความร้อนเฉียงขึ้น โดยกรมศิลปากรได้สร้างความตาคลุมไว้ และจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผา พร้อมจัดแสดงวัตถุโบราณ เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเครื่องสังคโลกเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี ที่มีการผลิตและนิยมอย่างแพร่หลายในสมัยสุโขทัย และมีศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้ พร้อมแสดงถึงวิวัฒนาการของเครื่องสังคโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา วัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธของคนสมัยโบราณ ที่มีการขุดพบและเก็บรักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

พิพิธภัณฑ์สังคโลก

2016-01-03 01:03:22

พิพิธภัณฑ์สังคโลกแห่งนี้ ก่อตั้งโดย คุณดำรง และคุณกุศล สุวัฒน์เมฆินทร์ สองสามีภรรยา ผู้รักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโบราณ ด้วยการเก็บสะสมเครื่องสังคโลกมานานถึง 50 ปี และจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของอดีต และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยด้วย โดยโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ให้คุณค่าแก่การศึกษา ทั้งในด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และอารยธรรมของไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย์เป็นการส่วนการร่วมสืบสานศิลปะไทยให้คงอยู่ต่อไปตราบชั่วลูกหลาน สื่อสะท้อนความเป็นเอเชียสู่สายชาวต่างชาติ ให้สัมผัสถึงความเจริญทางวัฒนธรรมและศิลปะที่สืบเนื่องมาช้านาน มาที่นี่ต้องดู! จานลายบ้านทรงไทยชิ้นเดียวในโลก ซึ่งเป็นหลักฐานให้เห็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยโบราณ และตุ่มน้ำสมัยสุโขทัยสภาพสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีในการปั้นรูปทรง เพื่อการเคลื่อนย้ายและภูมิปัญญาขงชาวไทยในอดีต ที่รู้จักการฝังตุ่มน้ำไว้ใต้ดินเพื่อให้น้ำเย็น