สุรินทร์

จำนวน 2 แห่ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านดม ภูมิโปน

2016-01-10 02:25:26

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยความคิดริเริ่มของอาจารย์ทองเหลือง บุญพร้อม อดีตอาจารย์ในโรงเรียนดมวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น บ้านภูมิโปน บ้านดม ในการบริจาควัตถุสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดแสดงแต่แรกจัดแสดงบนอาคารเรียน ต่อมาเมื่อมีการสร้างห้องสมุด จึงมีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ด้วยอาคารห้องสมุดใช้งบประมาณการสร้างจากผ้าป่าของศิษย์เก่า และมีชุมชนสนับสนุนในทุกด้าน การจัดเก็บวัตถุ ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ ถ้าหากที่ใดมีวัตถุที่มีสภาพสมบูรณ์อาจารย์จะจดชื่อไว้ แล้วจึงทำการขอวัตถุมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เมื่อได้วัตถุมาจะทำทะเบียนวัตถุ โดยการถ่ายรูปวัตถุ และเจ้าของวัตถุ ต่อมาถ้าชาวบ้านมีการขุดพบโบราณวัตถุจะมาติดต่ออาจารย์ ต่อมาอาจารย์ทองเหลือง บุญพร้อม ได้มีโอกาสรู้จักกับ ดร.มิเชล ดราเมต์ นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาศึกษาปราสาทภูมิโปน ดร.มิเชล ดราเนต์ ได้ให้ความว่า ถ้าอยากรู้จักปราสาทภูมิโปนต้องรู้จักศิลปะเขมรทั้งหมด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาศิลปะเขมรของอาจารย์ทองเหลือง ซึ่งนับว่าอาจารญ์ทองเหลืองนั้น เป็นปราชญ์ชาวบ้านทางด้านศิลปะเขมรแห่งเมืองสุรินทร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เปิดเป็นหลักสูตรโบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการสอนให้รู้จักชื่อโบราณสถาน ที่ตั้ง และความสำคัญ โดยมีการพานักเรียนไปเรียนในสถานที่จริง นอกจากนี้ยังมี ปราสาทภูมิโปน ซึ่งเป็นชุมชนเมืองโบราณ ที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบ มีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ที่ออกแบบซับซ้อนหลายสระให้ได้ชมเพิ่มเติม

ห้องภาพเมืองสุรินทร์

2016-01-10 02:30:56

ห้องภาพเมืองสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักสุรินทร์สโมสร โดยมีที่มาจากการจัดงานภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองสุรินทร์ ของสำนักสุรินทร์สโมสร จำนวน 21 ครั้ง ตลอดช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สำนักสุรินทร์สโมสรเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ที่ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองสุรินทร์ในอดีต ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคำบอกเล่า ส่วนใหญ่แล้วในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเมืองสุรินทร์แล้ว ยังมีการจัดงานเสวนาเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ในอดีต โดยเชิญผู้อาวุโสหลากหลายอาชีพมาบอกเล่าประสบการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก หลังจากนั้น สำนักสุรินทร์สโมสรได้จัดงานภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ ขึ้นอีกหลายครั้ง ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา อาคารห้องรับรองพิเศษของสถานีรถไฟ ตลอดจนวัดวาอารามต่าง ๆ โดยเปลี่ยนหัวข้อการเสวนาไปตามสถานที่จัดงาน ต่อมาได้มีการใช้อาคารด้านหน้ามหาวิทยาลัยจัดเป็นห้องภาพเมืองสุรินทร์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองสุรินทร์ในอดีต ห้องภาพเล็ก ๆ แต่เปี่ยมไปด้วยภาพเล่า ที่ต่างพากันพยายามเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ผ่านสายตาช่างภาพมากหน้าหลายตา ที่พยายามจะรวบรวมทั้งภาพเก่าและภาพใหม่ให้คงอยู่คู่เมืองสุรินทร์และไม่ให้สูญหายไปจากความทรงจำของใครหลาย ๆ คน