สุราษฎร์ธานี

จำนวน 1 แห่ง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา

2016-01-10 20:16:53

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา โดยพระครูโสภณ เจตสิการาม เป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 และในปี พ.ศ. 2493 พระครูอินทปัญญาจารย์ เป็นผู้เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรหลังแรก สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2495 จากนั้นกรมศิลปากรได้งบประมาณสร้างอาคารหลังที่สองในปี พ.ศ. 2499 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 กระทั่งในปี พ.ศ. 2524 จึงได้ปรับปรุงขยายต่อเติมอาคารใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล และจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปี พ.ศ. 2525 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ซึ่งภายในประกอบด้วย อาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย ในส่วนอาคารจัดแสดงหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับต่าง ๆ ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เครื่องเงินและเครื่องทอง ที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่ ส่วนที่ 4 จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีต ศิลป์พื้นบ้าน และส่วนที่ 5 ได้มีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์ สัทพรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจาย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเพรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ นอกจากโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ที่จะได้เห็นทั้งในตู้จัดแสดงและตั้งอยู่ภายในห้องต่าง ๆ ยังมีการจัดแสดงระฆังเก่าในสมัยราชวงศ์หมิงสองใบ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า โดยระฆังสองใบนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของอาณาจักรโบราณไชยา และชุดพระเครื่องศิลปะอยุธยา เครื่องเบญจรงค์สีสวย และอีกมากมายที่มีให้เราได้ชม