aa

ลำพูน

จำนวน 5 แห่ง

พิพิธภัณฑ์ของพระแม่เจ้าจามเทวี วัดเกาะกลาง

2016-01-02 23:23:18

วัดเกาะกลาง ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ มีซากสถาปัตยกรรมให้เห็นร่องรอยของอารยธรรมดั้งเดิมหลายชั้น โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบมีเชื้อสายมอญและยังพูดภาษามอญ และจากลักษณะของการกระจายกลุ่มโบราณสถาน แสดงให้เห็นถึง แต่เดิมนั้นวัดนี้มีขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ด้วย ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ของพระแม่เจ้าจามเทวี วัดเกาะกลาง ยังอยู่ในแผนการดำเนินงาน ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานของสำนักศิลปากรที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีผู้บริจาคให้กับวัดเกาะกลาง เดิมมีการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานชั่วคราว และต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งใหม่ ในพื้นที่ซึ่งตามตำนานเชื่อว่าเป็นบ้านของเศรษฐีอินตา บิดาของพระนางจามเทวี และดำเนินการย้ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุมาจัดแสดงในอาคารใหม่ โดยแบ่งเป็นตู้เก็บโบราณวัตถุ เช่น เครื่องมือหิน ภาชนะเคลือบดินเผา และกล้องยาสูบดินเผา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาในอดีตต่อไป มาที่นี่ต้องดู! พญานาคเจ็ดเศียร ทวารบาล และยักษ์ ลวดลายปูนปั้นลายเครือล้านนา ซึ่งทั้งหมดได้จากการ ขุดค้น ขุดแต่ง บูรณะเจดีย์บริเวณหน้าวัด เมื่อปี 2542

พิพิธภัณฑ์ ชุมชนเมือง

2016-01-02 23:29:30

คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน (พุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่) ได้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี 2455 ในสมัยที่เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ ผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) เพื่อใช้เป็นเรือนพักอาศัยของเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ กับเจ้าหญิงส่องหล้า สัมพันธ์วงษ์ ธิดาของเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9 ปัจจุบันคุ้มแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคุ้มเจ้าเมืองลำพูนที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง สะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของลำพูนเป็นอย่างยิ่งเทศบาลเมืองลำพูนและกลุ่มวงแหวนหละปูน จึงได้จัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ในปี 2550 เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าที่อยู่ในเขตเมืองไว้ และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านทางรูปภาพ และสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสังคมเมืองลำพูนในอดีต และมีการโยงกับพิพิธภัณฑ์ภายในเมืองที่เป็นอาคารโบราณ เช่น พิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมันสามทหาร พิพิธภัณฑ์ร้านค้าโบราณเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์สถานีตำรวจเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์รถไฟลำพูน พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าลำพูน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชน และสามารถคงสภาพของเมืองเก่าของลำพูนต่อไปได้ในอนาคต มาที่นี่ต้องดู! โรงภาพยนตร์จำลอง และร้านค้าจำลอง ซึ่งมีการใช้วัตถุจริงในสมัยโบราณมาจำลองให้ชม

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์

2016-01-02 23:38:03

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินของชาวบ้านในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยจำลองอาคาร ‘ห้างเจ้า’ อาคารทรงแปดเหลี่ยมที่สร้างขึ้นในปี 2472 โดยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ ผู้ครองหริภุญไชยองค์สุดท้าย มาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงตู้โบราณ ห้องนอน หีบใส่ของ และเครื่องสืบชะตาตามแบบประเพณีพื้นเมืองล้านนา รวมถึงประวัติศูนย์วัฒนธรรม ห้องครัวโบราณ เครื่องจักสาน เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องมือทำมาหากิน เครื่องล่าสัตว์ ประมง อุปกรณ์ทั่วไปและธรรมาสน์ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของคนล้านนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ยังได้พัฒนาบริเวณอาคารให้เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจด้วย มาที่นี่ต้องดู! เครื่องสืบชะตาตามแบบประเพณีพื้นเมืองล้านนาซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาแบบล้านนาอย่างแท้จริง


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

2016-01-02 23:46:54

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูนนี้ เป็นพิพิธฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี 2470 โดยพระยาราชนุกูลวิบูลย์ภักดี (อวบ เปาโรหิต) สมุหเทศบาภิบาล มณฑลพายัพขณะนั้น เพื่อใช้ในการคุ้มครองรักษาสมบัติ และวัฒนธรรมของมณฑลพายัพไม่ให้สูญหาย โดยปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง ทั้งด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชาวลำพูน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนเกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ และร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของตน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของเมืองลำพูน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงรัตนโกสินทร์ รวมถึงโบราณวัตถุ ศิปลวัตถุ ที่พบและมีอยู่ในท้องถิ่นด้วย มาที่นี่ต้องดู! ศิลาจารึกวัดดอนแก้ว ที่มีการจารึกอักษรมอญโบราณ ภาษาบาลีและภาษามอญ อายุตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 17 และเศียรฤาษีดินเผา สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 15 – 17 เศียรพระพุทธรูปดินเผาและเศียรกษัตริย์ (เศียรเทพเจ้า) สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รวมถึงเศียรพระพุทธรูปศิลา สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ด้วย

พิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมัน สามทหาร

2016-01-02 23:52:18

ปั๊มน้ำมันสามทหารในจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการในปี 2503 เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทลำพูน จังหวัดพานิชย์ จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานบริการ ‘ประสิทธิ์บริการ’ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ขององค์การเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเป็นสถานีปั๊มน้ำมันสามทหารที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ทางเทศบาลเมืองลำพูนจึงได้เข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ จัดเป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้ชื่อว่า ‘สวนคุณธรรมสมานสามัคคี’ และกลุ่มหริกุญชัยคลับได้จัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมัน สามทหารขึ้น ในปี 2550 เพื่ออนุรักษ์ปั๊มน้ำมันสามทหารให้เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในอดีตของจังหวัดลำพูน และพัฒนาการของน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย และสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีใจอนุรักษ์อาคาร เครื่องใช้สิ่งของ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสามทหารให้คงอยู่สืบไป มาที่นี่ต้องดู! หัวจ่ายและปั๊มลม ป้ายสัญลักษณ์ปั๊ม และน้ำมัน น้ำมันเครื่องสามทหาร ซึ่งเป็นของเดิมที่ใช้ในอดีตและไม่สามารถหาชมได้แล้ว