สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


fffffffffffffffffff

ลำปาง

จำนวน 4 แห่ง

บ้านเสานัก

2016-06-22 16:35:28

บ้านร้อยเสา ในจำนวนบ้านไม้สักโบราณของเมืองลำปาง ดูเหมือน ‘บ้านเสานัก’ จะมีคนพูดถึงมากที่สุด นอกจากจะเป็นเรือนไม้สักโบราณศิลปะพม่าผสมล้านนา มีเสาเรือนถึง 116 ต้น ที่เป็นจุดเด่นแล้ว บ้านเสานัก แห่งนี้ยังเป็นสถานที่รวมเอาข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณมาไว้มากที่สุด ในส่วนของการจัดวางยังคงลักษณะเดิมที่เจ้าของบ้านล้านนาที่รมรื่น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต รสนิยม แบบแผนประเพณีพื้นเมืองของชาวลำปางเป็นอย่างดี ทำให้บ้านเสานักกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองลำปางที่ดูคึกคัก และไม่เคยร้างไร้ผู้มาเยือน บ้านเสานัก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2438 โดยคหบดีชื่อ ‘หม่องจันโอง’ ซึ่งเป็นต้นตระกูลจันทรวิโรจน์ ปัจจุบันบ้านเสานักตกทอดมาถึงสมัยของคุณหญิงวลัย ลีลานุช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ซึ่งเป็นหลานตาของหม่องจันโอง ท่านได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเสานัก เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงอนุรักษ์บ้านให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ภายหลังจากที่คุณหญิงวลัยถึงแก่อนิจกรรม ในพ.ศ.2535 บ้านหลังนี้จึงไม่มีคนอาศัย และถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง เก็บรวบรวมเครื่องใช้โบราณ รูปภาพภายในบริเวณบ้านเสานักยังมีถุงข้าวเสาหลาย และต้นสารภีอายุ 130 ปี นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆสมัยราชกาลที่ 5 ในบ้านเสานักแล้ว ยังมีบริการขันโตก พร้อมการแสดงพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเทียน,ฟ้อนเจิง,ฟ้อนน้อยไจยา,ฟ้อนเจ้าฟ้า,ฟ้อนสาวไหม,ฯลฯ รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นเมือง เช่น วงสล้อซอซึง,สะล้อซึงชุดเล็ก,วงตกเส้งและวงปี่จุม เป็นต้น ส่วนที่พลาดไม่ได้ คือบริการถ่ายภาพสตูดิโอ ชุดล้านนาที่บ้านเสานักซึ่งสามารถเลือกถ่ายภาพได้ทุกมุมของบ้านในบรรยากาศของครอบครัว หรือถ่ายภาพคู่กับรถม้าโบราณของนครลำปาง

พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง

2016-01-03 00:05:26

วัดไหล่หินหลวง มีอีกเชื่อหนึ่งว่าวัดเสลารัตนปัพพะตาราม (ไหล่หินแก้วช้างยืน) หรือเรียกสั้นๆ ว่าวัดหลวง สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 2014 ตามคัมภีร์ใบลานที่ค้นพบในวัด และกรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี 2523 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเก็บวัตถุโบราณของท้องถิ่น ซึ่งบอกเล่าถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีมาแต่อดีต รวมทั้งสมบัติเก่าแก่อันทรงคุณของครูบามหาป่าเจ้าเกสระปัญโญ นักบุญผู้สร้างวิหารโบราณอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ซึ่งแต่เดิมนั้นได้นำสิ่งของเครื่องใช้และวัตถุโบราณโบราณต่างๆ มาเก็บรวบรวมไว้ที่ศาลาวัด และในระหว่างปี 2512 ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพิ่มขึ้น และได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อจัดแสดงวัตถุ นำเสนอวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ระบบเหมืองฝ่าย วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา ของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เอิ๋บ (ปิ่นโต) หม่าน้ำ (กระติกน้ำ) ก๊างป๋อ (เครื่องปั่นเชือกบ่อ) และวี (พัด / ตาลปัตร) ซึ่งแสดงถึง เป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวโยนกแต่เดิม

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

2016-01-03 00:11:23

เมื่อปี 2534 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ โดยได้ย้ายศูนย์ฝึกช้างจากอำเภองาว มาตั้งแต่ไว้ที่นี่ ซึ่งมีสถานที่กว้าง เหมาะกับการอาศัยของช้างมากกว่า เป็นการขยายขอบเขตการอนุรักษ์และบริบาลซึ่งไทยให้ครอบคลุมทุกแง่มุม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนคราธิวาส ราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นสถาบันคชาบาลในพระอุปถัมภ์จวบจนถึงปัจจุบัน โดยภายในสถาบัน มีการดูแลศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับช้าง รวมถึงการบริการนักท่องเที่ยว ทั้งการแสดงช้างและที่พักโฮมสเตย์ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด มาที่นี่ต้องดู! กิจกรรมการแสดงของช้าง ช้างอาบน้ำ กระบวนการผลิตกระดษมูลช้าง โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของมูลช้าง และโรงพยาบาลช้าง


พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา

2016-01-09 19:43:50

อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ซึ่งเราจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก จากนั้นจะเป็นส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดค้นพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า เป็นการจัดแสดงแบบจำลองเหมือง และโรงไฟฟ้า โดยใช้สื่อผสมผสานและระบบเมจิควิชั่น นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมือง การผลิตไฟฟ้า และการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. แม่เมาะและชุมชนสัมพันธ์ และเมื่อออกมาด้านนอกก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจัดแสดงเครื่องจักรกลที่เคยใช้ในการทำเหมืองแม่เมาะในอดีต โดยจัดวางไว้ในลักษณะที่เหมือนกับการทำงานจริง พร้อมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับการจัดพื้นที่ได้อย่างลงตัวและสวยงาม ทั้งยังมีสวนน้ำพระทัย ซึ่งเป็นการจัดพื้นที่ให้เห็นถึงการทำฝายชะลอน้ำและมีโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติม