สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ภูเก็ต

จำนวน 8 แห่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

2015-12-13 22:49:35

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง จัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุอันมีค่าต่างๆด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีแห่งเกาะภูเก็ต ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ‘ศึกถลาง’ พร้อมทั้งนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเมืองถลางและภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงจัดแสดงอาวุธต่างๆ ในการทำสงครามในอดีตอาทิ ปืนโบราณ มีด ดาบพก ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูล ณ ถลาง วัตถุจัดแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจ พระนารายณ์ สูง 235 ซม. ทำด้วยศิลา เป็นศิลปะปัลลวะ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 พบที่บริเวณเขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอปะกง จังหวัดพังงา ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่ถ้ำหลังโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และควนลูกปัด ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รู้หรือไม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ ดูแลการก่อสร้างโดยสถาปนิก ‘อุดม สกุลพาณิชย์’ ซึ่งนำรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาประยุกต์เข้าเป็นแนวคิดหลักของอาคาร โดยคงลักษณะเรือนไม้มีหลังคา 3 ด้าน โดยมีด้านสกัดเป็นรูปจั่ว การยกพื้น รูปทรง และพื้นผิวของหลังคา พื้นผิวของฝาเลื่อยที่เป็นไม้ไผ่ขัดแตะ และไม้ไผ่สายลายปิดยอดจั่ว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนท้องถิ่นของชาวภูเก็ตโดยแท้

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

2016-01-03 16:16:44

จดหมายเหตุของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ระบุว่าอคารไปรษณีย์หลังแรกของภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อปี 2473 เดิมเป็นบ้านพักของพระอนุรักษ์โยธา ข้าหลวงหัวเมืองฝ่ายตะตก และได้นำมาใช้ในส่วนของราชการในเวลาต่อมา อาคารหลังนี้จึงทรงคุณค่าด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นลักษณะของอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีขาว เสาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเซาะร่องหลังคาทรงปั้นหยา กระเบื้องจีนดินเผาทรงกระบอกผ่าซีก ด้านหน้าอาคารเขียนด้วยตัวอักษรแบบเก่าว่า ‘ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข Post & Telegraph Office’ และหลังจากมีการสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลังใหม่ขึ้น จึงมีการปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรภูเก็ต เมื่อปี 2547 โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการของดวงตราไปรษณียากร และอุปกรณ์ไปรษณีย์ มาที่นี่ต้องดู! สัญลักษณ์ตราไปรษณีย์โทรเลขเก่าแก่และภาพถ่ายอาคารไปรษณีย์โทรเลข เมือแรกตั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมถึงภาพต้นแบบตราไปรษณียากร ชุดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ปี 2515 ซึ่งออกแบบโดยนายปรีชา เถาทอง ซึ่งนัยว่าหาดูได้ยาก และมีประโยชน์ยิ่งต่อการ ศึกษาประวัติศาสตร์ไปรษณีย์ โทรเลขของไทย

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จังหวัดภูเก็ต

2016-01-03 16:21:10

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ ก่อตั้งโดยคุณสมนึก ปัทมคันธิน ผู้สนใจเรื่องหอยมาตั้งแต่เด็ก และเริ่มศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจริง รับซื้อและแลกเปลี่ยนหอยจากผู้สนใจทั่วไป จนมีเปลือกหอยแปบกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องหอยแก่บุคคลทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2540 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการเก็บรวบรวมซากบรรพชีวิตที่เกี่ยวกับท้องทะเล โดยเน้นเปลือกหอยเป็นหลัก ทั้งที่ในท้องทะเลอันดามันและท้องทะเลจากทั่วโลก มีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลประกอบอย่างน่าสนใจ มาที่นี่ต้องดู! ซากหอยมือเสือยักษ์ (Glant Clam) ซึ่งเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทั้งสิ้น 8 ชนิด เมืองไทยเคยพบ 5 ชนิด แต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว 2 ชนิด รวมทั้งชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้ด้วย


พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง

2016-01-03 16:25:02

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 เพื่อใช้เก็บโบราณวัตถุที่พระคุณสุวรรณศรัทธาภิบาล อดีตเจ้าคณะอำเภอถลาง และเจ้าอาวาสวัดพระทองได้สะสมไว้ รวมถึงในส่วนที่ญาติโยมนำมาถวาย โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต ตลอดจนเทคโนโลยีและจักรกลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! ปืนใหญ่ แบบ LELA ที่มีการประเมินอายุว่า ผลิตมาก่อนปี 2326 โดยมีบันทึกว่า บุเหลา เลลา ใช้ในศึกถลาง สมัยสงคราม 9 ทัพ เมื่อปี 2328 โดยใช้ดินประสิวยัดลงไปข้างในจนแน่นแล้วจุดหลาย ซึ่งรูปร่างของปืนมีหางคล้ายหางลิง จึงมีชื่อเรียกในภาษามาเลย์ว่า Ekor Lotong ส่วนในภาษาไทยนั้นเรียกว่า ปืนใหญ่หางเหลน

พิพิธภัณฑ์วัดพระนางสร้าง

2016-01-03 16:30:25

วัดพระนางสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 300 ปี ซึ่งเดิมวัดมีวัตถุโบราณเก็บไว้มาก แต่ต่อมาเริ่มผุพัง และสูญหาย ท่านเจ้าอาวาสจึงคิดรวบรวมสิ่งของทั้งหมด โดยใช้พื้นที่ภายในกุฎิหลังเดิมซึ่งอาคารไม้เป็นที่จัดเก็บมาตั้งแต่ 2532 จนถึงประมาณ ปี 2545 อาคารชำรุดทรุดโทรมมาก ปลวกขึ้นและเพดานรั่ว จึงต้องทำการซ่อมแซมขึ้นและหลังคาใหม่ทั้งหมด รวมทั้งทำชั้นวางและตู้กระจกสำเร็จรูป และจัดตั้งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อจัดแสดงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัตถุที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูเก็ต มาที่นี่ต้องดู! ระฆังเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

2016-01-03 16:37:28

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) อยู่ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เดิมชื่อศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับประชาชน ที่จะช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมกับช่วยปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆ โดยมีการจัดทำตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลาและสัตว์ทะเลบางชนิดไว้ เพื่อศึกษาด้านการเพราะขยายพันธุ์ และดำเนินมาตรการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมเจ้าหนาที่คอยอธิบายให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาของสัตว์ทะเล เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์น้ำโดยถูกต้อง มาที่นี่ต้องดู! ปลาปิรันย่า ปลาแห่งแม่น้ำอะเมซอน พร้อมแบบแสดงเขี้ยว ให้เห็นลักษณะของขากรรไกรขนาดใหญ่และฟันแหลมคมของปิรันยา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ที่ลงไปในน้ำ รวมถึงปลาไหลไฟฟ้า ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดถึง 600 โวลต์ พร้อมมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมา และปลาสินสมุทรหางเส้น บลูโครานและนางฟ้าพัทยา ซึ่งโดยทั่วไปอาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรปอินเดียถึงตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิก


พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กระทู้

2016-01-03 16:41:43

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะตำบลกระทู้ ซึ่งในอดีตมีการทำเหมืองแร่เกือบทุกพื้นที่ และยังเหลือร่องรอยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลกระทู้ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เพื่อจัดแสดงประวัติวิวัฒนาการ และวิถีชีวิตของชาวเหมืองแร่ ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูเก็ตและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง รวมถึงแร่ หิน และสิ่งต่างๆ ที่มีการขุดพบในเหมืองแร่เพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้ชีวิตชาวเหมืองในอดีตและสามารถเล่าต่อสู่รุ่นลูกหลานได้ต่อไป มาที่นี่ต้องดู! เบี้ย (เปลือกหอย) สมัยอยุธยา ซึ่งเป็นหอยที่หายากมาก โดยในสมัยนั้น 1 เสี้ยว แลกได้ 800 เบี้ย

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

2016-01-10 19:50:42

ในตัวเมืองภูเก็ต นอกจากจะมีร้านน่ารัก ๆ อยู่หลายร้าน มีบ้านเรือนโบราณเก่าแก่ให้ชมแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามตั้งอยู่ และกวักมือเรียกให้เข้าไปชมด้านในด้วยความอบอุ่น เมื่อเดินมาถึงมุมเล็ก ๆ ของถนนกระบี่ บริเวณภูเก็ตเมืองเก่าเราก็เห็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสทาสีขาวอมส้มอ่อนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากอาคารเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจีนหลังเก่า ที่บรรดานายหัวและชาวบ้าน ร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างให้แก่ลูกหลานชาวภูเก็ตตั้งแต่ครั้งเกือบ 80 ปีก่อน พอเราเข้าไปด้านใน จะพบกับการจัดแสดงอดีตอันงดงามของชาวภูเก็ต ซึ่งแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแต่ละห้องก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน โดยเฉพาะห้องจากแดนมังกร ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มจากห้องนี้ ต่อมาคือ ห้องสายธารสัมพันธ์ ห้องสัมพันธ์ภูเก็ตจีน ห้องน้ำใจพี่น้อง ห้องดูอดีต ห้องนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่า มีการจัดแสดงประวัติ 4 ยุคของอาคารสถานที่อันดูขรึมขลังงดงามแห่งนี้ จากศาลเจ้า และสำนักเรียนแบบโบราณ สู่การเป็นโรงเรียนจีนการบูรณะใหญ่หลังถูกปิด และการเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุดถัดไปก็คือ ห้องวิถี ซึ่งมีข้าวของเครื่องใช้โบราณของชาวจีนให้เราได้ชม แล้วก็ยังมีห้องโรงเรียนจีน ซึ่งเป็นการจำลองบรรยากาศห้องเรียนแบบจีนให้เราได้สัมผัส และห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย มีทั้งภาพถ่ายโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในแบบย่าหยาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดูสะดุดตาของชาวเมืองภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งเน้นไปในด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยลักษณะการก่อสร้างที่นับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส จนได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี พ.ศ. 2551 ทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบก็ได้รับการออกแบบและดูแลเอาใจใส่ให้สอดคล้องไปกับบรรยากาศและเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มจนทุกสิ่งกลมกลืนเข้าด้วยกัน สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นได้จวบจนปัจจุบัน