พิษณุโลก

จำนวน 2 แห่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช

2016-01-03 00:17:57

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี้ แต่เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวาหร จัดแสดงวัตถุที่มีผู้ศรัทธานำมาถวายวัด และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2504 กรมศิลปากรได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นพระพุทธชินราช เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีโบราณวัตถุเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิษณุโลก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งจังหวัด โดยได้จัดแสดงวิหารพระพุทธชินสีห์ และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชิสีห์ และตู้จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นในเขตจังหวัดพิษณุโลก มาที่นี่ต้องดู! องค์จำลองพระพุทธชินสีห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้อัญเชิญ องค์จริงเป็นไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ซึ่งเป็นเครื่องพุทธบูชาถวายโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

พิพิธภัณฑ์พื้นฐานจ่าทวี

2016-01-03 00:24:26

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ ก่อตั้งโดยจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ซึ่งมีความรักและผูกพันกับข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงตั้งใจที่จะรักษาไว้ให้เป็นคลังแห่งความรู้ที่คนไทยทุกคนให้รู้จัก ที่มาของตัวเอง โดยเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่ปี 2526 จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจในวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยที่สุด โดยผ่านในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพิษณุโลก เครื่องใช้พื้นฐานไทยในอดีต ที่สะท้อนชีวิต วิธีคิดภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงนิทรรศการบอกวิถีชีวิตไทยในอดีต ทั้งวิถีชีวิตของลาวโซ่ง และชาวไททรงดำ ในจังหวัดพิษณุโลก และชีวประวัติของครูทิว บูรณเขตต์ ช่างพื้นฐานแห่งเมืองพิษณุโลกด้วย มาที่นี่ต้องดู! ‘ควายไม้’ ซึ่งทำมาจากไม้ทั้งตัว เป็นวัตถุสำคัญที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์จ่าทวี และพบอยู่ทั่วบริเวณพิพิธภัณฑ์