พัทลุง

จำนวน 1 แห่ง

พิพิธภัณฑ์ วัดสุนทราวาส

2016-01-03 16:10:53

วัดสุนทราวาสเป็นวัดเก่าแก่ลำดับที่ 3 ของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อวัดปลายนา หรือชายนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวสุนทรา หรือวัดสุนทราตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี เป็นวัดสังกัดมหานิกาย มีเจ้าอาวาสปกครองวัดจนถึงปัจจุบัน 23 รูป และสำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาสแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระครูสุนทรานุกูล อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 22 เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของวัด เช่นหม้อต้มกรักของพระอุดมปิฎก ไหโบราณซึ่งมีผู้ถวายมาพร้อมกับทัพสัมภาระ พระทรงเครื่อง และเครื่องใช้ที่ชาวบ้านถวายวัด รวมถึงอาวุธและกระดูกสัตว์บูชา จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง มาที่นี่ต้องดู! พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องศิปละรัตนโกสินทร์ ซึ่งหล่อมาจากทองเหลือง มีการคาดว่าได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ไม่ทราบว่าพระองค์ใด สันนิษฐานว่าพระราชทานเพื่อเป็นพุทธบูชาและศิริมงคลแต่วัดสุนทราวาส