ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

พังงา

จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอท้ายเหมือง

2016-01-03 15:43:46

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอท้ายเหมือง ก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ตั้งแต่ปี 2529 โดยมีคณะอาจารย์ในหมวดวิชาสังคมศึกษาเป็นคณะกรรมการ และได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเครื่องดนตรีที่หาได้ในท้องถิ่น และยังได้รวบรวมหนังสือ ตำราที่บันทึกเรื่องราวหรือกฎเกณฑ์ความเชื่อ อันได้แก่ ตำราทางโหราศาสตร์ต่างๆ นิทานปรัมปราพื้นบ้านซึ่งอยู่ในรูปของหนังสือบุกขาวหลายชิ้น เพื่อให้เป็นแบบอย่างการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของชาติสืบไป มาที่นี่ต้องดู! เกราะไม้ เครื่องมือที่ผู้ใหญ่บ้านใช้ดีเพื่อเรียกให้ลูกบ้านมาประชุม แจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนภัยต่างๆ ถือเป็นฐานะแสดงอำนาจอย่างหนึ่งของชาวบ้านยุคก่อน ซึ่งเราที่จัดแสดงนี้ มีอายุประมาณ 60 – 40 ปี

ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพังงา

2016-01-03 15:53:41

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เดิมทีมีเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์ และหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ เป็นเลขาฯ ศูนย์วัฒนธรรม แต่หลังจากมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจึงขึ้นกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้นมา โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพังงา ตลอดจนภูมิปัญญา ผลงานศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต และมีการจัดแบ่งเรื่องราวตามประเภทวัตถุ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องจักรสาน เครื่องไม้ เงินตรา โลหะ เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มาที่นี่ต้องดู! กูบช้าง เครื่องจักรสานสำหรับเป็นที่นั่งบนหลังช้าง อายุกว่า 100 ปี และ ใท้ เครื่องโลหะสำหรับร่อนแร่ อายุกว่า 80 ปี