ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

พะเยา

จำนวน 3 แห่ง

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

2016-03-10 21:49:16

ถือเป็น ‘ธรรมเนียม’ ของผู้มาเยี่ยมเยือนที่มักทำต่อๆ กันมา ณ หน้าพระพักตร์ของหลวงพ่อพุทธเศียร พระพุทธรูปหินทรายที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดตามแบบฉบับหินทรายสกุลช่างพระเยาในยุคต้นที่ได้รับอิทธิพลจากทางสุโขทัย ซึ่งถูกค้นพบที่วัดสบร่องขุย วัดร้างที่สันนิษฐานกันว่าเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สาบานต่อกันของพ่อขุนงำเมือง พ่อขุนมังราย และพ่อขุนรามคำแหง (พระร่วง) ด้วยพระพักตร์ที่ช่างแกะสลักฝีมือดีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างลงตัวพระเกศาเป็นเม็ดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ พระขนงโค้งเรียว พระเนตรเหลือบมองต่ำ พระโอษฐ์อิ่ม แย้มยิ้ม ดูสงบและฉายแววแห่งความเมตตา ถือเป็นหลักฐานทางประวัติสาสตร์ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งปัจจุบัน หลวงพ่อพุทธเศียรประดิษฐาน ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

2016-01-09 19:17:33

เมื่อเดินเข้าสู่วัดลี ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา สิ่งแรกที่ตาของเราสัมผัสก็คือพระธาตุเจ้าวัดลี พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ที่สวยงาม พระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ และเมื่อเข้าไปภายในอาคารศาลากลางการเปรียญของวัดลี ก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะโบราณวัตถุภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองพะเยา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลังเก็บโบราณวัตถุของจังหวัดพะเยา จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้น เกิดขึ้นได้ เพราะว่า ท่านพระครูอนุรักษ์บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองพะเยาและได้เก็บสะสมอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนมาก มาเป็นเวลากว่า 50 ปี แต่แล้วก็ไม่ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพราะว่า ไม่มีงบประมาณ แต่แล้วเวลาผ่านไปกว่า 8 ปี จึงได้พิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าแห่งนี้จึงเปิดอย่างเป็นทางการ ภายในพิพิธภัณฑ์ เราจะโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ สำหรับส่วนแรกทีเราเห็นและชอบมากที่สุดก็คือ คลังเก็บโบราณวัตถุกึ่งจัดแสดง ซึ่งมีโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้มากมายโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาภาคเหนือ อาทิเช่น เตาเวียงกาหลง เตาอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เตาสุโขทัย เตาจังหวัดพะเยา เครื่องถ้วยจีน พระพุทธรูปหินทราย และประติมากรรมหินทรายต่าง ๆ เช่น เศียรพระ องค์พระพุทธรูปชำรุด ประติมากรรมหินทรายรูปช้างและส่วนประกอบสถาปัตยกรรมโบราณ และภายในคลังยังเก็บของใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองพะเยาไว้อีกด้วย ต่อมาก็เป็นส่วนจัดแสดงพระพุทธรูปหินทรายปางต่าง ๆ ศิลปะสกุลช่างพะเยาที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย และจะได้พบกับพระพุทธรูปหินทรายวัดติโลกอาราม (องค์จริงอีกด้วย) ซึ่งถูกขุดพบได้ที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อายุในสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ทั้งยังมีพระสำริดและศิลาจารึกอักษรฝักขามอีกมากมาย ที่บอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตให้ได้รับรู้ถึงความเป็นมาของพะเยาได้เป็นอย่างดี และที่พลาดไม่ได้ก็คือ ส่วนที่จัดแสดงของใช้ในชีวิตประจำวันที่พระครูอนุรักษ์บุรานันท์เก็บรวบรวมไว้ มีเป็นจำนวนมากและหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องใช้ในการทำการเกษตร และเครื่องมือดักสัตว์ เครื่องใช้ในการทอผ้า เครื่องใช้ทั่วไปในครัวเรือน อาวุธ เครื่องดนตรี ของใช้ร่วมสมัย นอกจากนี้ ก่อนที่กลับบ้านก็ไม่ลืมไปชมพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยา ซึ่งอยู่ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือ ขององค์พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ มีความสูงประมาณ 2.30 เมตร หน้าตักกว้าง 1.90 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ที่สุดในวัดลี และมีความเก่าแก่อยู่คู่กับวัดลีมาช้านาน โดยมีลักษณ์เด่นคือ เป็นศิลปะสกุลช่างพะเยาที่มีความสวยงาม มีพระพักตร์ที่อิ่มเอิบ มีลายผ้าจีวรผาดบริเวณหน้าตักซ้าย พระเศียรเป็นลายตารางซึ่งเป็นศิลปะสกุลช่างพะเยาที่หาชมได้ยาก พระเมาลีเป็นเปลวรัศมีที่กว้างใหญ่ นั่งบนฐานราบ หรือฐานเขียง ปางมารวิชัย ที่ตั้งตระหง่านเป็นที่น่าเลื่อมใสอยู่ภายในวัด

พิพิธภัณฑ์อู่เต็งมง (วัดนันตาราม)

2016-01-09 19:23:31

วัดแห่งนี้มีวิหารไม้สัก ทรงไทยใหญ่แบบพม่า ความสวยงามเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าวัด ซึ่งทำจากไม้สักแท้ใหญ่มาก พอเดินเข้าไปถึงวิหาร เมื่อมองขึ้นบริเวณหลังคาเมื่อมองขึ้นไปก็จะพบกับแป้นเกล็ดทรงเจตมุข และต้องเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา พิพิธภัณฑ์อู่เต็มมง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังองค์พระประธาน ก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาศิลปะวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ อันมีคุณค่าที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ รวมถึงที่มีผู้บริโภคให้ โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณพระวิหารไม้ มาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพราะผู้คนและนักท่องเที่ยวจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และได้มาสัมผัสศิลปะวัตถุต่าง ๆ เมื่อมาไหว้พระที่วัดแห่งนี้ และสิ่งที่เราเห็นภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ พระเครื่องพิมพ์เก่าแก่นับร้อยองค์ คัมภีร์พระไตรปิฎก เงินตราสกุลต่าง ๆ ในสมัยโบราณและอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนมากจะเป็นของไทยใหญ่ ภายในวิหารมีศิลปะการแกะสลัก ศิลปะการวาดเขียน และเมื่อมองบนเพดานวิหารก็จะพบกับศิลปะแบบพม่าอีกด้วย