หนังสือวันเด็ก

จันทบุรี

จำนวน 2 แห่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

2015-12-15 20:08:49

เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่เก็บรักษาโบราณวัตถุใต้ท้องทะเลไว้นับหมื่นชิ้น ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย รวมถึงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตจังหวัดจันทบุรี กว่า 33 ปีเต็ม หลังการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทยนับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย และดำเนินงานสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกมุมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเล หลักฐานสำคัญที่จะช่วยในการค้นหาความเป็นมาและบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์นาวีในอดีต การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 ห้องได้แก่ ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ ซึ่งจะจัดแสดงการพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณจัดแสดงของมีค่าที่ถูกค้นพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย อาทิ กำไลทองคำประดับอัญมณี จี้ทองคำฝังทับทิม ต่อมาจะเป็นห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ จัดแสดงเรื่องราว เทคนิคการทำงาน ของโบราณคดีใต้น้ำ โดยจำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วิธีการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงนอกจากนี้ ยังมีห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ,ห้องแสดงเรือและชีวิตชาวเรือ,ห้องของดีเมืองจันท์ และห้องบุคคลสำคัญ ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2,เส้นทางเดินทัพเมื่อคราวมารวมพลที่จันทบุรีเพื่อเชิดชูพระมหาวีรกรรมของพระองค์

วังสวนบ้านแก้ว พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

2016-01-03 09:42:00

เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2492 รัฐบาลในขณะนั้นยังมิได้ถวายวังสุโขทัยคืน พระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังสระปทุม และทรงมีพระราชดำริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี และสามารถปลูกต้นไม้ได้ จึงทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรี และทรงพบที่ดินบริเวณบ้านสวนแก้ว ตำบลท่าช้าง แห่งนี้ เป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงาม เงียบสงบ และไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก พระองค์จึงได้ทรงกูเงินจากธนาคาร เพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของที่ดินเดิมรวมพื้นที่ 687 ไร่ แล้วพระราชทานชื่อว่า ‘วังสวนบ้านแก้ว’ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร ซึ่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประทับครั้งแรกนั้นได้สร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนไม้ไผ่หลงคามูลจาก ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา และต่อมาได้พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา จึงนับว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมพระตำหนัก ใหญ่ที่ยังมีห้องต่างๆ สมบูรณ์ รวมถึงของใช้ส่วนพระองค์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ยังคงรักษาไว้ให้สมบูรณ์ด้วย มาที่นี่ต้องดู! รถยนต์ส่วนพระองค์ ซึ่งใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว