ภาพสิ่งของ

กำแพงเพชร

จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

2016-01-03 01:10:42

กลุ่มโบราณสถานในเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้น มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เนื่องด้วยมีโบราณสถาน 80 กว่าแห่ง รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นในบริเวณที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ประมาณ 2,114 ไร่ และโบราณสถานทั้งหมดล้วนเป็นของแท้ดั้งเดิม ที่แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของ บรรพชนในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศโดยรอบยังเป็นป่าธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้ เพื่อคงบรรยากาศในอดีต ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความสมบุรณ์มากยิ่งขึ้น จนทำให้คณะกรรมการมรดกโลกฯ (UNESCO) ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ. 2534 โดยแบ่งเป็นเขตภายในกำแพงเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กำแพงเมือง คูเมือง รวมถึงป้อมประตูต่างๆ และเขตนอกกำแพงเมืองหรือเขตอรัญญิก มีโบราณสถานที่เป็นวัดขนาดใหญ่น้อย รวมทั้ง 40 แห่ง วัดที่สำคัญ คือ วัดพระนอน วัดพระสี่อริยาบถ วัดสงห์ วัดช้างรอบและวัดอาวาสใหญ่ เป็นต้น มาที่ดีต้องดู! โขนแสดงความรุ่งเรืองของเมืองกำแพงเพชร โดยมีประติมากรรมจำลอง พร้อมวิดีทัศน์อธิบายความเจริญของจังหวัดกำแพงเพชรในอดีต และการได้รับประกาศให้เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในทุกวันนี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

2016-01-03 01:16:44

พิพิธภัณสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เริ่มสร้างเมื่อปี 2510 ตามนโยบายของกรมศิลปากร สำหรับจังหวัดที่มีการดำเนินการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน และได้พบศิลปวัตถุจำนวนมาก ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2514 โดย ฯพณฯ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการขณะนั้น เพื่อใช้จัดแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนดั้งเดิม ความสำคัญของเมืองโบราณต่างๆ ในแต่ละสมัย รวมถึงวิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และผลงานทางศิลปะด้วย มาที่นี่ต้องดู! เทวรูปพระอิศวรสำริด ศิลปะแบบอยุธยา โดยที่ฐานมีจาริกอักษรไทย แบบสุโขทัย รวมถึงเทวรูป พระนารายณ์ และเทวสตรีสำริด ศิลปะแบบสุโขทัย เดิมประดิษฐานคู่กับพระอิศวรที่ศาลพระอิศวร

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย)

2016-01-03 01:31:45

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดสร้างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลอสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางด้านข้อมูลเบื้องต้น ประวัติศาสตร์ และเชิงประจักษ์ แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจและเกิดจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม และพันธุ์ไม้โบราณของบไทย โดยเฉพาะสวนด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยกว่า 100 สายพันธุ์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร อย่างแท้จริง มาที่นี่ต้องดู! สายพันธุ์กล้วยกว่า 100 สายพันธุ์ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแท้จริง