สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ภาคใต้

กระบี่

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม กระบี่

2016-01-21 12:06:05

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทุ่ม ก่อตั้งโดยพระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม เพื่อเป็นสถานที่เก็บลูกปัดและวัตถุโบราณ ซึ่งชุมชนคลองท่อมแต่โบราณนั้นเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ที่มีความชำนาญในการทำลูกปัดโบราณ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าด้วย โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชีวประวัติของบุคคลสำคัญ รวมถึงประวัติและวิวัฒนาการลูกปัดคลองท่อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและดีงามของชาวบ้านคลองท่อม มาที่นี่ต้องดู! กำไลแก้ว และเครื่องประดับ ยุคโบราณ ที่ไม่อาจประเมินอายุได้

หอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านคลองประสงค์

2016-01-03 16:52:49

การจัดแสดงของหอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เน้นไปที่กิจกรรมของชุมชนตำบลคลองประสงค์ ที่มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะกลาง บ้านคลองประสงค์ บ้านคลองกำ และบ้านบางขนุน โดยแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ กลุ่มทำอาหารทะเลแปรรูป กลุ่มทำเรือจำลอง โครงการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านแห่งนี้ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้าน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนสามารถพัฒนาอาชีพพื้นถิ่นของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ให้เป็นรูปธรรม ช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำ และยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพของชาวบ้านให้สูงขึ้น มาที่นี่ต้องดู! กี่ทอผ้าขาวม้าโบราณ และผ้าปาเต๊ะทำมือ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของตำบลคลองประสงค์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

2016-01-21 12:48:12

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529 และดำเนินการสำรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการสำรวจปรากฏว่า จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะทียังคงความงดงามสมควรจะได้มีการกำหนดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไม้สั่งการให้กองอุทยานแห่งชาติ (เดิม) ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวบริเวณลานชมวิวเขาเจ้าเมืองในระยะนี้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี” และดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่บริเวณปากคลองท่าจระเข้และดำเนินการต่อเนื่องมา กระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ตาม “ พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร”

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

2015-12-13 20:26:08

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองชุมพรที่ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์) เมื่อราวปี พ.ศ. 2537 จังหวัดชุมพรได้มอบที่ดินแก่กรมศิลปากรเพื่อใช้ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สถานจำนวน 7 ไร่ โดยอธิบดีกรมศิลปากร (นายสมคิด โชติถวณิชย์) ได้ดำเนินการโดยกำหนดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำเมืองตามมติของคณะรัฐมนตรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร ได้ประกาศกำหนดสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 15 ตอนที่ 104 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2541 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายน 2542

พิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน โรงเรียนสวีวิทยา

2016-01-03 15:39:17

เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร นับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมาย จึงทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น โดยอาจารย์กฤษฎา บุษบรรณ ผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ เห็นว่าอำเภอหลังสวนยังขาดแคลนที่ที่จะรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของชีวิตคนหลังสวน จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้น เมื่อปี 2538 โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชีวประวัติบุคคล รวมถึงประวัติและวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์เรื่องราวของวิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ำหลังสวน ตลอดจนภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณ ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ ตำรา และเครื่องบดยา ซึ่งโบราณวัตถุส่วนหนึ่งนั้นเป็นของสะสมส่วนตัวของอาจารย์ กฤษฎา บุษบรรณ และอีกส่วนตัวได้รับการบริจาคจากคนในชุมชน มาที่นี่ต้องดู! เรือยาวหลังสวน เรือขุดขนาดยาว ที่ใช้ในประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอหลังสวนและการขุดเรือก็ถือเป็นภูมิปัญญาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งของชาวหลังสวนมา ข้างนาน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย

2016-03-10 21:46:47

โชว์ความสามารถของสัตว์โลกแสนรู้ น่ารัก สัตว์ไร้เดียงสาที่สามารถสร้างรอยยิ้ม ความสนุก และความประทับใจให้ผู้คนจนยากที่จะลืมเลือน และนี่คือสถานแสดงความสามารถแมวน้ำแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง สถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำเค็มเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล การจัดแสดงแบ่งออกเป็นสองส่วน 1 คือส่วนในสถานแสดงพันธุ์น้ำมากกว่า 60 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น รวมถึงมีบ่อแสดงกลางแจ้งที่จะจัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พนในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลน้ำลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ของเด็กเล่น

2016-01-10 19:24:25

พิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้ถูกจัดสร้างขึ้นโดย บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่นจากไม้ยางพาราส่งออกรายใหญ่ของโลก เนื่องจากบริษัทมีแนวคิดที่มาจากนโยบายที่อยากคืนกำไรกลับสู่สังคมและชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้น เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2543 จนพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ และได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นชนิดต่าง ๆ ภายในมีทั้งส่วนจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนของเด็กในแต่ละวัย ซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับการควบคุมจากนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยเฉพาะ ส่วนจัดแสดงของเล่นชนิดต่าง ๆ อาทิ ของเล่นโบราณ ของเล่นพื้นบ้าน ของสะสมจากทั่วโลก ในส่วนนี้ยังถือเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้เยี่ยมชมอย่างเด็กๆ ได้เป็นพิเศษ เนื่องจากทางบริษัทอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองเล่นของเล่นทุกชิ้นได้ตามความพอใจ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมฝ่ายซ่อมแซมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เด็ก ๆ ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ มากกว่านั้นทางบริษัทยังได้จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็ก ๆ ขณะกำลังเล่นเพลิน คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถปลีกตัวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนอื่นๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของของเล่นที่ทางบริษัททำการผลิตขึ้นในแต่ละปี พร้อมทั้งสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตของเล่นของบริษัทไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

นครศรีธรรมราช

ไม่มีข้อมูล

นราธิวาส

ไม่มีข้อมูล

ปัตตานี

ไม่มีข้อมูล

ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอท้ายเหมือง

2016-01-03 15:43:46

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอท้ายเหมือง ก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ตั้งแต่ปี 2529 โดยมีคณะอาจารย์ในหมวดวิชาสังคมศึกษาเป็นคณะกรรมการ และได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเครื่องดนตรีที่หาได้ในท้องถิ่น และยังได้รวบรวมหนังสือ ตำราที่บันทึกเรื่องราวหรือกฎเกณฑ์ความเชื่อ อันได้แก่ ตำราทางโหราศาสตร์ต่างๆ นิทานปรัมปราพื้นบ้านซึ่งอยู่ในรูปของหนังสือบุกขาวหลายชิ้น เพื่อให้เป็นแบบอย่างการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของชาติสืบไป มาที่นี่ต้องดู! เกราะไม้ เครื่องมือที่ผู้ใหญ่บ้านใช้ดีเพื่อเรียกให้ลูกบ้านมาประชุม แจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนภัยต่างๆ ถือเป็นฐานะแสดงอำนาจอย่างหนึ่งของชาวบ้านยุคก่อน ซึ่งเราที่จัดแสดงนี้ มีอายุประมาณ 60 – 40 ปี

ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพังงา

2016-01-03 15:53:41

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เดิมทีมีเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์ และหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ เป็นเลขาฯ ศูนย์วัฒนธรรม แต่หลังจากมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจึงขึ้นกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้นมา โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพังงา ตลอดจนภูมิปัญญา ผลงานศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต และมีการจัดแบ่งเรื่องราวตามประเภทวัตถุ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องจักรสาน เครื่องไม้ เงินตรา โลหะ เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มาที่นี่ต้องดู! กูบช้าง เครื่องจักรสานสำหรับเป็นที่นั่งบนหลังช้าง อายุกว่า 100 ปี และ ใท้ เครื่องโลหะสำหรับร่อนแร่ อายุกว่า 80 ปี

พัทลุง

พิพิธภัณฑ์ วัดสุนทราวาส

2016-01-03 16:10:53

วัดสุนทราวาสเป็นวัดเก่าแก่ลำดับที่ 3 ของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อวัดปลายนา หรือชายนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวสุนทรา หรือวัดสุนทราตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี เป็นวัดสังกัดมหานิกาย มีเจ้าอาวาสปกครองวัดจนถึงปัจจุบัน 23 รูป และสำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาสแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระครูสุนทรานุกูล อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 22 เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของวัด เช่นหม้อต้มกรักของพระอุดมปิฎก ไหโบราณซึ่งมีผู้ถวายมาพร้อมกับทัพสัมภาระ พระทรงเครื่อง และเครื่องใช้ที่ชาวบ้านถวายวัด รวมถึงอาวุธและกระดูกสัตว์บูชา จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง มาที่นี่ต้องดู! พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องศิปละรัตนโกสินทร์ ซึ่งหล่อมาจากทองเหลือง มีการคาดว่าได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ไม่ทราบว่าพระองค์ใด สันนิษฐานว่าพระราชทานเพื่อเป็นพุทธบูชาและศิริมงคลแต่วัดสุนทราวาส

ภูเก็ต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

2015-12-13 22:49:35

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง จัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุอันมีค่าต่างๆด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีแห่งเกาะภูเก็ต ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ‘ศึกถลาง’ พร้อมทั้งนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเมืองถลางและภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงจัดแสดงอาวุธต่างๆ ในการทำสงครามในอดีตอาทิ ปืนโบราณ มีด ดาบพก ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูล ณ ถลาง วัตถุจัดแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจ พระนารายณ์ สูง 235 ซม. ทำด้วยศิลา เป็นศิลปะปัลลวะ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 พบที่บริเวณเขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอปะกง จังหวัดพังงา ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่ถ้ำหลังโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และควนลูกปัด ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รู้หรือไม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ ดูแลการก่อสร้างโดยสถาปนิก ‘อุดม สกุลพาณิชย์’ ซึ่งนำรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาประยุกต์เข้าเป็นแนวคิดหลักของอาคาร โดยคงลักษณะเรือนไม้มีหลังคา 3 ด้าน โดยมีด้านสกัดเป็นรูปจั่ว การยกพื้น รูปทรง และพื้นผิวของหลังคา พื้นผิวของฝาเลื่อยที่เป็นไม้ไผ่ขัดแตะ และไม้ไผ่สายลายปิดยอดจั่ว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนท้องถิ่นของชาวภูเก็ตโดยแท้

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

2016-01-03 16:16:44

จดหมายเหตุของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ระบุว่าอคารไปรษณีย์หลังแรกของภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อปี 2473 เดิมเป็นบ้านพักของพระอนุรักษ์โยธา ข้าหลวงหัวเมืองฝ่ายตะตก และได้นำมาใช้ในส่วนของราชการในเวลาต่อมา อาคารหลังนี้จึงทรงคุณค่าด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นลักษณะของอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีขาว เสาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเซาะร่องหลังคาทรงปั้นหยา กระเบื้องจีนดินเผาทรงกระบอกผ่าซีก ด้านหน้าอาคารเขียนด้วยตัวอักษรแบบเก่าว่า ‘ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข Post & Telegraph Office’ และหลังจากมีการสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลังใหม่ขึ้น จึงมีการปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรภูเก็ต เมื่อปี 2547 โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการของดวงตราไปรษณียากร และอุปกรณ์ไปรษณีย์ มาที่นี่ต้องดู! สัญลักษณ์ตราไปรษณีย์โทรเลขเก่าแก่และภาพถ่ายอาคารไปรษณีย์โทรเลข เมือแรกตั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมถึงภาพต้นแบบตราไปรษณียากร ชุดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ปี 2515 ซึ่งออกแบบโดยนายปรีชา เถาทอง ซึ่งนัยว่าหาดูได้ยาก และมีประโยชน์ยิ่งต่อการ ศึกษาประวัติศาสตร์ไปรษณีย์ โทรเลขของไทย

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จังหวัดภูเก็ต

2016-01-03 16:21:10

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ ก่อตั้งโดยคุณสมนึก ปัทมคันธิน ผู้สนใจเรื่องหอยมาตั้งแต่เด็ก และเริ่มศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจริง รับซื้อและแลกเปลี่ยนหอยจากผู้สนใจทั่วไป จนมีเปลือกหอยแปบกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องหอยแก่บุคคลทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2540 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการเก็บรวบรวมซากบรรพชีวิตที่เกี่ยวกับท้องทะเล โดยเน้นเปลือกหอยเป็นหลัก ทั้งที่ในท้องทะเลอันดามันและท้องทะเลจากทั่วโลก มีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลประกอบอย่างน่าสนใจ มาที่นี่ต้องดู! ซากหอยมือเสือยักษ์ (Glant Clam) ซึ่งเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทั้งสิ้น 8 ชนิด เมืองไทยเคยพบ 5 ชนิด แต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว 2 ชนิด รวมทั้งชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้ด้วย


พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง

2016-01-03 16:25:02

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 เพื่อใช้เก็บโบราณวัตถุที่พระคุณสุวรรณศรัทธาภิบาล อดีตเจ้าคณะอำเภอถลาง และเจ้าอาวาสวัดพระทองได้สะสมไว้ รวมถึงในส่วนที่ญาติโยมนำมาถวาย โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต ตลอดจนเทคโนโลยีและจักรกลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! ปืนใหญ่ แบบ LELA ที่มีการประเมินอายุว่า ผลิตมาก่อนปี 2326 โดยมีบันทึกว่า บุเหลา เลลา ใช้ในศึกถลาง สมัยสงคราม 9 ทัพ เมื่อปี 2328 โดยใช้ดินประสิวยัดลงไปข้างในจนแน่นแล้วจุดหลาย ซึ่งรูปร่างของปืนมีหางคล้ายหางลิง จึงมีชื่อเรียกในภาษามาเลย์ว่า Ekor Lotong ส่วนในภาษาไทยนั้นเรียกว่า ปืนใหญ่หางเหลน

พิพิธภัณฑ์วัดพระนางสร้าง

2016-01-03 16:30:25

วัดพระนางสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 300 ปี ซึ่งเดิมวัดมีวัตถุโบราณเก็บไว้มาก แต่ต่อมาเริ่มผุพัง และสูญหาย ท่านเจ้าอาวาสจึงคิดรวบรวมสิ่งของทั้งหมด โดยใช้พื้นที่ภายในกุฎิหลังเดิมซึ่งอาคารไม้เป็นที่จัดเก็บมาตั้งแต่ 2532 จนถึงประมาณ ปี 2545 อาคารชำรุดทรุดโทรมมาก ปลวกขึ้นและเพดานรั่ว จึงต้องทำการซ่อมแซมขึ้นและหลังคาใหม่ทั้งหมด รวมทั้งทำชั้นวางและตู้กระจกสำเร็จรูป และจัดตั้งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อจัดแสดงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัตถุที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูเก็ต มาที่นี่ต้องดู! ระฆังเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

2016-01-03 16:37:28

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) อยู่ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เดิมชื่อศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับประชาชน ที่จะช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมกับช่วยปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆ โดยมีการจัดทำตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลาและสัตว์ทะเลบางชนิดไว้ เพื่อศึกษาด้านการเพราะขยายพันธุ์ และดำเนินมาตรการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมเจ้าหนาที่คอยอธิบายให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาของสัตว์ทะเล เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์น้ำโดยถูกต้อง มาที่นี่ต้องดู! ปลาปิรันย่า ปลาแห่งแม่น้ำอะเมซอน พร้อมแบบแสดงเขี้ยว ให้เห็นลักษณะของขากรรไกรขนาดใหญ่และฟันแหลมคมของปิรันยา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ที่ลงไปในน้ำ รวมถึงปลาไหลไฟฟ้า ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดถึง 600 โวลต์ พร้อมมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมา และปลาสินสมุทรหางเส้น บลูโครานและนางฟ้าพัทยา ซึ่งโดยทั่วไปอาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรปอินเดียถึงตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

2015-12-22 13:34:32

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ให้ความรู้ด้านธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องราวของชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและชีวิต อันเป็นจุดก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การปรับตัว ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งอุปนิสัย และถิ่นที่อยู่ นับเป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืช นานาชาติ ปัจจุบันมีตัวอย่างพืชเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะพืชที่พบในคาบสมุทรไทยประมาณ 30,000 ตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างสัตว์ได้มีการเก็บรวบรวมไว้จำนวนมาก จัดเก็บเป็นระบบสำหรับการศึกษาอ้างอิง และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเผยแพร่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมที่มีอยู่ในภาคใต้ ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรของประเทศ ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแบ่งเรื่องราวต่างๆ ดังนี้ 1.ห้องมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติแสดงการผลิตเครื่องมือมนุษย์ในยุคต่างๆ วิวัฒนาการของบรรพบุรุษ การเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดต่างๆสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบได้ในภาคใต้ของประเทศไทย 2.ห้องกำเนิดโลกและมาตราธรณีการ แสดงแบบจำลองธรณีการแบบจำลองวิวัฒนาการชีวิตในยุคต่างๆ ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ตังอย่างหินและแร่ 3.ห้องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จัดแสดงนิทรรศการชุดปะการัง ตู้โชว์สัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งที่แบบจำลองและของจริง สัตว์ชนิดใหม่ในเอเชีย นิทรรศการแมลง 4.ห้องระบบนิเวศ จัดแสดงระบบนิเวศป่าชายเลน การค้นพบธรรมชาติของประเทศไทย นิทรรศการค้างคาว และนกในเมืองไทย

พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์

2016-01-03 16:00:21

พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์จัดสร้างขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตำแหน่งเก่าแก่ของกรมราชทัณฑ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือตำแหน่งพธำมะรงค์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ‘ติณสูลานนท์’ เนื่องจากบิดาของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คือรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (ปึ้ง ติณสูลานนท์) ได้เคยดำรงตำแหน่งพธำมะรงค์ พิเศษเมืองสงขลา โดยได้จำลองรูปแบบบ้านพักเดิมของบิดาท่าน จากความทรงจำของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวติณสูลานนท์ในอดีต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป มาที่นี่ต้องดู! เครื่องใช้ภายในบ้านตระกูลติณสูลานนท์ อายุกว่า 70 ปี อาทิ เตียงนอนจำลองสมัยที่พลเอกเปรม อาศัยอยู่ที่นี่ อาวุธประจำบ้านในอดีต และรูปถ่ายเก่าของตระกูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

2018-02-09 10:40:45

คฤหาสน์กูเด็น ชาวบ้านเรียกคฤหาสน์หลังนี้ว่า ‘ศาลากลางเก่า’ เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล รูปทรงเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา ประตูหน้าต่างรูปโค้งแบบสถาปัตยกรรมโรมัน หลังคาแบบไทย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ เป็นเกล็ดแนวนอน หลังคากระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย ช่องลมหน้าบันตกแต่งรูปดาวสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม คฤหาสน์กูเด็น เดิมเป็นจวนของอำมาตย์ตรี พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตำมะหง) เจ้าเมืองสตูล สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2411 – 2459 โดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุตดิน บินตำมะหง เจ้าเมืองในสมัยนั้น สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล กระทั่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484) อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่นหลังจากนั้น ในพ.ศ.2537 กรมศิลปากรได้บูรณะปรับปรุงอาคารคฤหาสน์กูเด็น และดำเนินการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลแบ่งพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังเมืองสตูลด้านต่างๆ อาทิ สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของชาวซาไก เรื่องราวของเกาะตะรุเตา รวมถึงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสตูล

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

2016-01-03 16:05:45

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นที่จัดแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2542 จึงได้สร้างอาคารหอศูนย์วัฒนธรรมขึ้น จากงบบริจาคของศิษย์เก่า ประชาชน ครู และนักเยน โดยจำลองจากรูปแบบอาคาร ‘เรือนรับรองเจ้าคุณเทศา’ ซึ่งเป็นอาคารเก่าของจังหวัดสตูล ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูล รวมถึงประวัติศาสตร์ ของสตูล และวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือการแพทย์แผน โบราณและแผนใหม่ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองสตูลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เสื้อเจ้าคุณเทศา ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทายาทได้บริจาค เพื่อจัดแสดง

สุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา

2016-01-10 20:16:53

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา โดยพระครูโสภณ เจตสิการาม เป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 และในปี พ.ศ. 2493 พระครูอินทปัญญาจารย์ เป็นผู้เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรหลังแรก สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2495 จากนั้นกรมศิลปากรได้งบประมาณสร้างอาคารหลังที่สองในปี พ.ศ. 2499 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 กระทั่งในปี พ.ศ. 2524 จึงได้ปรับปรุงขยายต่อเติมอาคารใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล และจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปี พ.ศ. 2525 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ซึ่งภายในประกอบด้วย อาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย ในส่วนอาคารจัดแสดงหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับต่าง ๆ ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เครื่องเงินและเครื่องทอง ที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่ ส่วนที่ 4 จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีต ศิลป์พื้นบ้าน และส่วนที่ 5 ได้มีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์ สัทพรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจาย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเพรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ นอกจากโบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ที่จะได้เห็นทั้งในตู้จัดแสดงและตั้งอยู่ภายในห้องต่าง ๆ ยังมีการจัดแสดงระฆังเก่าในสมัยราชวงศ์หมิงสองใบ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า โดยระฆังสองใบนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของอาณาจักรโบราณไชยา และชุดพระเครื่องศิลปะอยุธยา เครื่องเบญจรงค์สีสวย และอีกมากมายที่มีให้เราได้ชม