1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมติดล้อ เยือนถิ่นย่าโม กับนิทรรศการชุดล่าสุด “อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน”

21


ก.พ. 2561


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

19

ธ.ค.

มิวเซียมติดล้อ เยือนถิ่นย่าโม กับนิทรรศการชุดล่าสุด “อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน”

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี  มีพันธกิจในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย หรือที่เรียกว่า “Discovery Museum” และเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ไปสู่ทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สพร. จึงได้ดำเนินโครงการนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ  “มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)" ประกอบด้วย 3 ชุดนิทรรศการ จัดแสดงในทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จใน 34 จังหวัด ได้รับความร่วมมือจาก 127 หน่วยงาน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมชุดนิทรรศการมากกว่า 460,000 คน

 

ปัจจุบันชุดที่ 1 เรื่อง “เรียงความประเทศไทย” จัดแสดง ณ จังหวัดเชียงราย  ชุดที่ 2 เรื่อง “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน” จัดแสดงที่จังหวัดนครพนม และชุดนิทรรศการล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อว่า “อัจฉริยภาพ ตัวตนคนอีสาน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สพร. ร่วมมือกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัด ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นอกห้องเรียน รวมไปถึงการเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนคราชสีมา อันจะนำมาซึ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

 

นายราเมศ พรมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม กล่าวว่า “โครงการมิวเซียมติดล้อ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในภูมิภาค ที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ และจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาในการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ ที่สนองตอบนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งชุด “อัจฉริยภาพ ตัวตนคนอีสาน” นี้ เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทันสมัย ที่จัดแสดงในตู้คอนเทนเนอร์ ติดแอร์เย็นสบาย เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสาน ในประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ อาทิ  ภูมิประเทศ  อาหารการกิน  จารีตประเพณีที่ดีงาม และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของภาคอีสาน  ที่ได้หลอมรวมจนกลายเป็น อีสาน ในวันนี้"

  

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile ชุด “อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน” เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดบริการในวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ (ข้างวัดพายัพ) อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนอีสาน และเกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เห็นความสำคัญและรักในถิ่นฐานของตนเอง เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป